Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 18-9-2023

Algemene voorwaarden

Zó Mooi! Hairstyling

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN   2

Artikel 1. Definities  2

Artikel 2. Onze gegevens  2

Artikel 3. Algemene bepalingen   2

Artikel 4. Het aanbod   3

Artikel 5. De Overeenkomst  3

Artikel 6. Herroepingsrecht  3

Artikel 7. Hoe oefen je het herroepingsrecht uit?  3

Artikel 8. Aansprakelijkheid   4

Artikel 9. Overmacht  4

Artikel 10. Garantie   4

Artikel 11. Prijzen   4

Artikel 12. Betaling  5

Artikel 14. Levering  5

Artikel 15. Klachten   5

Artikel 16. Overdracht  6

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud  6

Artikel 18. Intellectueel eigendom    6

Artikel 19. Beheer  6

Artikel 20. Geheimhouding  7

Artikel 21. Medewerkersbeding  7

Artikel 22. Toepasselijk recht  7

Artikel 23. Survival 7

Artikel 24. Wijziging of aanvulling  7

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zó Mooi! Hairstyling (wij-vorm of hierna aan te duiden als Zó Mooi!): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij/Klant/Opdrachtgever (jij-vorm): De partij waarmee Zó Mooi! een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Zó Mooi! en jou;
 4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post.
 5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Consument (jij-vorm): Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 7. Diensten: de door Zó Mooi! aangeboden Diensten waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan het knippen, spoelen, verven;
 8. Product(en): de door Zó Mooi! aangeboden Producten die te vinden zijn op de website van Zó Mooi!

Artikel 2. Onze gegevens

Naam:                                                                                   Zó Mooi! Hairstyling

Adres:                                                                                   Steijgerweg 1A

Postcode en vestigingsplaats:                                     5616 HS Eindhoven

KvK nummer:                                                                     17202466

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en Zó Mooi! gesloten Overeenkomst.
 2. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 3. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeenkomen.
 4. Als wij samen soms afwijken van deze voorwaarden betekent dat niet dat je een afwijking van ons mag verwachten. Wij hebben altijd het recht jou ‘gewoon’ aan de geaccepteerde voorwaarden te houden.
 5. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig en juist na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Wij hebben het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren.
 7. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten. Dat betekent dat wanneer jij een opdracht geeft aan een van onze mederwerkers, deze opdracht uitgevoerd mag worden door iedereen die werkzaam is bij ons!

Artikel 4. Het aanbod

 1. Het kan voorkomen dat een aanbod van ons maar een bepaalde tijd geldig is. Wanneer dit het geval is, staat dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten of Diensten. Met deze omschrijving kan jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden ons niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Onze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod en de bijbehorende voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Wanneer op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, gaan wij samen in overleg om tot een geldige bepaling te komen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het nietig zijn of vernietigd worden van een bepaling tast de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden niet aan.
 3. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, hebben wij het recht geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten als jij handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf.
 5. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook hierop van toepassing.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Als Consument heb jij het recht de Overeenkomst, die buiten de verkoopruimte is gesloten, zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 (veertien) dagen. Deze termijn begint als:
  1. Er een dienst wordt geleverd: de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met jouw instemming, is begonnen. Ook al is dit voor het einde van de termijn van 14 (veertien) dagen;
  2. Bij de koop van een Product (consumentenkoop): de dag waarop jij of een door jou aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, het Product in ontvangst heeft genomen.
 2. Wanneer je een Product hebt besteld dat precies voor jou op maat is gemaakt, is het herroepingsrecht uitgesloten. Wij kunnen de teruggezonden Producten dan niet meer gebruiken. Kunnen wij jouw bestelling/Overeenkomst nog kosteloos annuleren? Dan geldt deze uitsluiting natuurlijk niet.
 3. Als jij gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan ben jij zelf verantwoordelijk voor het retourneren van het Product. De kosten van een retour komen dan ook voor jouw rekening.
 4. Het herroepingsrecht geldt alleen als jij een Consument bent.

Artikel 7. Hoe oefen je het herroepingsrecht uit?

 1. Bij het retour zenden moet al het geleverde, voor zover mogelijk, in originele staat zijn en volgens de door ons verstrekte instructies worden verzonden.
 2. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige retourzending ligt bij jou.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Algemene bepalingen over aansprakelijkheid:

 1. De totale aansprakelijkheid van Zó Mooi! is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van onze Overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 2. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 3. Je moet eventuele schade op tijd Schriftelijk aan ons melden. Wanneer jij één jaar na het ontstaan van de schade, de schade pas aan ons meldt, vervalt de vordering en vergoeden wij géén schade meer.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, voor welke soort schade dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die jij aan ons hebt aangeleverd of wanneer jij gegevens te laat aanlevert.

Artikel 9. Overmacht

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar ook bijvoorbeeld stakingen, files, maatregelen van overheidswege of problemen bij onze leveranciers. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Artikel 10. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Producten voldoen aan de Overeenkomst en voldoen aan de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijn voor onze Producten hangen af van het soort Product en hebben als termijn wat in Nederland gangbaar is betreffende het specifieke type product.
 3. De garantie geldt niet wanneer:
  1. Jij de geleverde Producten zelf repareert of bewerkt of dit door Derden laat doen;
  2. Jij de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd of op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of de kwaliteit van materialen.

Artikel 11. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wij hebben het recht eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. Hebben wij een korting of actie lopen? Dan is het niet zo dat je hier op een later moment ook gebruik van kan maken. Na afloop hiervan vervalt deze aanbieding.

Artikel 12. Betaling

 1. In sommige gevallen zul je direct afrekenen. Gebeurt dit niet? Dan moet je het verschuldigde bedrag betalen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.
 2. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht dit aan ons te melden.
 3. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? Dan moeten wij de vordering helaas aan een incassobureau over dragen. De kosten van het incassobureau komen voor jouw rekening. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.

Artikel 13. Annuleren van een afspraak voor Diensten

 1. Maak jij een afspraak bij ons, dan maken wij tijd vrij voor jou en kopen we soms spullen in om je ze goed mogelijk te helpen.
 2. Moet jij helaas de afspraak opzeggen, dan gelden de volgende regels:
 • Indien jij de afspraak wil annuleren/verplaatsen, ben je ons niks verschuldigd wanneer dit 5 dagen voor dat de afspraak plaats zal vinden.
 • Indien jij de afspraak annuleert/verplaatst, meer dan 48 (achtenveertig) uur voor dat de afspraak plaats zal vinden, ben je ons een bedrag verschuldigd van 25% (vijventwintig procent) verschuldigd van de totale, geldige waarde van afspraak.
 • Indien jij de afspraak annuleert/verplaatste, binnen 48 (achtenveertig) uur voor dat de afspraak plaats zal vinden, ben je ons een bedrag verschuldigd van 50% (vijftig procent) van de totale, geldelijke waarde van de afspraak.

Artikel 14. Levering

 1. Wij leveren het door jou bestelde Product bij het door jou aangegeven adres. Wij dragen het risico van het Product op bijvoorbeeld beschadiging en vermissing tot het moment van bezorging.
 2. We doens ons uiterste best om het Product binnen de afgesproken levertijd te laten bezorgen. Dit kunnen wij alleen niet garanderen. De afgesproken levertijd is altijd een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Wanneer de levering van een besteld Product onmogelijk blijkt, zullen wij ons inspannen een vervangend Product ter beschikking te stellen. Bij een vervangend artikel wordt het herroepingsrecht niet uitgesloten en dragen wij zelf de kosten van een eventuele retourzending.

Artikel 15. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de uitvoering van de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen 4 (vier) weken aan ons laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 (achtenveertig) uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Dit houdt in dat jouw recht om te klagen na deze termijn vervalt. Je kan dan geen beroep meer doen op het gebrek.
 3. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de klacht gaan we meteen voor jou aan de slag. Na het ontvangen van de klacht hebben we 4 (vier) weken de tijd om te proberen het gebrek op te lossen.
 4. Heb je de Overeenkomst gesloten in de uitvoering van je bedrijf of beroep? Dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor Consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te melden via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet door jou worden overgedragen aan een andere partij, tenzij we Schriftelijk iets anders afspreken. Deze bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijke werking (artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer wij iets aan jou leveren dan blijft het Product altijd in ons eigendom totdat de volledige factuur is betaald.
 2. Mocht het voorkomen dat er blijvend niet wordt betaald, dan mogen wij het Product terugnemen. Jij moet ons, of een door ons aangewezen Derde, daar alle gelegenheid toe gegeven.
 3. Zolang jij de volledige factuur nog niet hebt betaald rust er een eigendomsvoorbehoud op het Product. Je hebt dan niet het recht het Product door te verkopen of een recht daarop te laten vestigen. Wij blijven dus eigenaar van het geleverde Product totdat alle openstaande facturen volledig zijn betaald.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er een intellectueel eigendomsrecht door ons wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen.
 2. De door ons aan jou verstrekte stukken zijn enkel bedoeld om door jou te worden gebruikt. Het is niet toegestaan de verkregen informatie en stukken te verveelvoudigen, openbaar te maken of te delen met Derden in welke vorm dan ook.
 3. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 4. Wij hebben het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
 5. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Naast deze boete hebben wij altijd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Beheer

 1. Wij hebben altijd het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Om de technische diensten naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is kunnen wij de dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gegeven gebruiks- en toegangsrechten. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare dienst mag worden verwacht. Wanneer wij aanwijzingen geven over het gebruik van de dienst moet je deze altijd opvolgen.
 4. Wanneer jij niet handelt volgens de bepalingen in dit artikel mogen wij jouw gebruik van en toegang tot de dienst ontzeggen.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. DHet kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat de informatie geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld.
 2. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Door deze boete verliezen wij niet het recht op vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 21. Medewerkersbeding

 1. Tot één jaar na de Overeenkomst heb jij niet het recht medewerkers van ons die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen of op een andere manier direct/indirect voor jou te laten werken of te benaderen. Tenzij wij hiervoor Schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 2. Wij zullen verplicht zijn toestemming te geven wanneer wij door jou schadeloos worden gesteld. Een passende schadeloosstelling is een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan kan alleen de Nederlandse rechter ingeschakeld worden.
 3. Ben jij een Consument waarop een ander recht van toepassing is? De dwingende bepalingen van het recht blijven dan voor jou van toepassing.

Artikel 23. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.

Artikel 24. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan op tijd op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Ben jij een Consument, en heeft de wijziging of aanvulling van de voorwaarden tot gevolg dat jij geen vergelijkbare Overeenkomst meer met ons kan sluiten dan je voor de wijziging of aanvulling zou doen? Dan heb jij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren en de Overeenkomst eventueel te ontbinden.